Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zakres i warunki korzystania z usługi dostępu do aplikacji Lupe.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Aplikacja — oprogramowanie o nazwie „Lupe”, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin — niniejszy regulamin.
 3. Serwis - serwis internetowy, w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną dostępny pod adresem hțtps://komunikacja.juchnowiec-koscielny_.ipodlaskie.pl
 4. System — platforma komunikacyjna Lupe umożliwiająca korzystanie z niej za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 5. Usługodawca — Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
 6. Urządzenie — telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
 7. Usługa — usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
 8. Użytkownik — każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
 9. Zgłoszenie - infonnacja dotycząca problemu w przestrzeni publicznej wprowadzona do Systemu przez Użytkownika.

III. Zasady korzystania z systemu

 1. Z Systemu mogą korzystać: Użytkownicy niezarejestrowani oraz zarejestrowani.
 2. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne.
 3. W celu korzystania z aplikacji Użytkownik powinien posiadać urządzenie mobilne obsługujące system Android 5.0 lub wyższy oraz minimum iOS 11.0. W celu korzystania z semisu Użytkownik powinien posiadać aktywne połączenie internetowe oraz przeglądarkę internetową dedykowaną dla systemu operacyjnego.
 1. Platforma nie jest narzędziem wymiany korespondencji pomiędzy mieszkańcami a urzędem gminy. Na zgłoszenie nie udziela się odpowiedzi, a status jego realizacji widoczny jest w systemie.
 2. System służy do komunikacji między mieszkańcami gminy Juchnowiec Kościelny a władzami samorządowymi. Funkcjonuje w oparciu o przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców, które następnie są przekazywane odpowiednim referatom urzędu gminy w celu ich weryfikacji, publikacji w systemie i realizacji.
 3. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
 4. Treść Zgłoszeń jest przekazywana w celu ich obsługi.
 5. Niepełna (m.in. niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
 6. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem się na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez Usługodawcę.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Zarejestrowany użytkownik odpowiada w pełni za działania wykonane za pomocą aplikacji, w szczególności za treść Zgłoszeń.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do oprogramowania Serwisu oraz jego elementów (w tym układu funkcjonalnego, elementów graficznych, struktury baz danych), za wyjątkiem treści pochodzących od użytkowników Serwisu i Usługodawcy i rozpowszechnianych przez nich, należą do BIT sp. z o.o. (BIT), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 1080009907) i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: użytkownicy Serwisu mogą korzystać z elementów Sełwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda BIT.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 1. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec,
  2. nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje aplikacja a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS
  3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  5. braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  6. za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usług przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem aplikacji.
 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w aplikacji przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Usługodawca może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Kontakt, reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje osobę wnoszącą reklamację o jej wyniku.

VIII. Ochrona danych osobowych. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Jaśminowej 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@juchnowiec.gmina.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z systemu do komunikacji między użytkownikami Systemu Lupe, a Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00—854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System Lupe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie konta w Systemie Lupe jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika systemu. W celu usunięcia konta z Systemu Lupe należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie konta użytkownika i korzystanie z Systemu Lupe.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.